Algemene voorwaarden

Publicatiedatum: 29 september 2022

Inhoud
Artikel 1: Definities
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de levering van Diensten;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden betrekking hebben;
 • Diensten: Alle diensten die door Richting in opdracht van een Opdrachtgever ten behoeve Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht;
 • Incident: een (vermoedelijke) inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of opzettelijk leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
 • Opdrachtgever: de partij waarmee Richting onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst dan wel waarmee Richting een Overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Richting en Opdrachtgever terzake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide Partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte;
 • Partijen: Richting en Opdrachtgever;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd;
 • Uitvoeringswet AVG: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Richting en op alle overeenkomsten die door Partijen worden gesloten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door ondertekening van enige Overeenkomst met Richting, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 4. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Richting. In geval van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 5. Indien Richting één of meer aan haar, op grond van deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Richting bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden van de hand gewezen tenzij hier in de overeenkomst afspraken over zijn gemaakt.
 7. Deze Algemene Voorwaarden en hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen. Van het bepaalde in een Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 8. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden c.q. Overeenkomst onverkort van kracht blijven en zal Richting nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 9. Richting is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Na wijziging zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden ter kennisname gebracht worden van Opdrachtgever en zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden direct op de overeenkomst van toepassing, tenzij Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na kennisgeving bezwaar maakt, waarna Partijen in overleg zullen treden.
Artikel 3: Offertes en totstandkoming Overeenkomst
 1. Offertes van Richting zijn geldig gedurende drie (3) maanden na de offertedatum, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na rechtsgeldige (schriftelijke of digitale) ondertekening door beide Partijen van een overeenkomst of een opdrachtbevestiging. Offertes maken deel uit van een Overeenkomst, zodra deze Overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Richting verstrekte gegevens waarop Richting haar aanbieding/offerte baseert.
 3. Alle opdrachten van Opdrachtgever gelden als uitsluitend aan Richting gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten.
Artikel 4: Rechten en verplichtingen Richting
 1. Richting zal haar werkzaamheden – met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen – verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. Richting zal zich maximaal inspannen de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.
 2. Richting zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in een voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Richting worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 3. Richting zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit een of meerdere vestigingen van Richting. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever dan zal Opdrachtgever voor de medewerkers van Richting kosteloos zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal Opdrachtgever Richting vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
 4. Indien Richting zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van Richting en onverlet de aansprakelijkheid van Richting voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.
 5. Richting kan extra werkzaamheden waaronder begrepen doch niet beperkt tot het inwinnen van medische informatie of inschakelen van experts uitvoeren of doen uitvoeren tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst, zulks onder de volgende voorwaarden dat:
  1. deze werkzaamheden naar het oordeel van Richting noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
  2. de noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de overeenkomst.
   Voorts informeert Richting Opdrachtgever onverwijld over de aard en de vergoeding van de werkzaamheden.
Artikel 5: Wetswijzigingen

In het geval een wijziging in relevante wet- en/of regelgeving voor Richting plaatsvindt dan wel voor Richting of Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich meebrengt en dit een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg heeft, dan zullen Partijen de Overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is Richting gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging voortvloeiende (extra) kosten aan Richting te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan Richting worden verstrekt en zal ook alle redelijke aanwijzingen van Richting opvolgen. Opdrachtgever zal steeds tijdig en op de juiste wijze de gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen die Richting nodig heeft om de Diensten en de Overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zal alle (wijzigingen van) gegevens bedoeld in het voorgaande lid zo spoedig mogelijk doorgeven aan Richting.
 3. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, treden Partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft Richting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
Artikel 7: Termijn
 1. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Richting genoemde (leverings)termijnen naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan Richting bekend waren. Leveringstermijnen die door Richting worden vastgesteld betreffen nimmer fatale termijnen.
 2. Indien Richting toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, is Richting pas in verzuim nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Richting nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. Richting is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Richting en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Artikel 8: Tarieven en betaling
 1. Indien het aantal medewerkers van Opdrachtgever van belang is voor het vaststellen van de vergoeding die Opdrachtgever aan Richting is verschuldigd, zal Opdrachtgever voor aanvang van en tijdens de Overeenkomst een recente verzamelloonstaat aan Richting verstrekken, waarbij voor de vaststelling van het aantal medewerkers van Opdrachtgever parttime medewerkers als fulltime medewerkers zullen gelden. Nadien zal Opdrachtgever periodiek op verzoek van Richting een soortgelijke opgave aan Richting verstrekken. Richting is gerechtigd de opgave van Opdrachtgever te verifiëren.
 2. Richting zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan Opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen conform het door Richting vast te stellen tarievenoverzicht, welk overzicht voor ieder kalenderjaar 1 januari als ingangsdatum zal hebben, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijsafspraak is vastgelegd. Richting behoudt zich het recht voor het tarievenoverzicht jaarlijks te indexeren op basis van de ConsumentenPrijsIndex (CPI) van juli van het voorafgaand jaar.
 3. Uitsluitend indien de tarieven meer dan 10% ten opzichte van de laatst geldende tarieven stijgen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van het lopende contractjaar, dan wel tegen het einde van de eerstvolgende maand indien het bericht van tariefsverhoging eerst is ontvangen in de laatste maand van het lopende contractjaar.
 4. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan Opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Richting kunnen worden verricht, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan Richting verschuldigd. De overeengekomen vergoeding is evenwel niet verschuldigd bij schriftelijke en incidentele annulering van:
  1. cursussen en trainingen tot twee maanden voor aanvang (Opdrachtgever heeft voorts binnen zijn organisatie het recht van substitutie);
   projecten tot twee maanden voor aanvang;
  2. individuele cliënt georiënteerde opdrachten zonder verzuim tot zeven dagen voor aanvang;
  3. individuele cliënt georiënteerde opdrachten met verzuim en keuringen tot 48 uur voor aanvang.
 5. Indien de dienstverlening plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de reistijd, gerekend vanaf het huisadres van de professional tegen de overeengekomen tarieven vergoeden.
 6. Indien bij beëindiging van een Overeenkomst medische dossiers dienen te worden overgedragen, met inachtneming van artikel 12, aan een derde, dan is Richting gerechtigd om de daarmee verband houdende redelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van overdracht van de medische dossiers vervalt iedere aansprakelijkheid van Richting terzake, welke voortvloeit uit handelen en/of nalaten na de betreffende overdracht van de medische dossiers.
 7. Door Richting aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd.
 8. Tenzij in de Overeenkomst een andersluidend factureringsschema is opgenomen, vindt facturering (jaarlijks) vooraf plaats. Betalingen door Opdrachtgever dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is vastgelegd. Deze termijn geldt als fatale termijn.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is, zal hij aan Richting vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 10. Onverminderd overige rechten en vorderingen van Richting, is Richting – in geval dat Opdrachtgever in verzuim is op grond van lid 9 – gerechtigd de te leveren Diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Opschorting van de overeengekomen Diensten laten de verplichting van Opdrachtgever om de openstaande facturen te voldoen onverlet. Richting is niet aansprakelijk voor enige die (mede) het gevolg is of samenhangt met de opschorting van Diensten door Richting.
 11. Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Richting is uitsluitend aansprakelijk voor:
  1. schade door dood of lichamelijk letsel van medewerkers van Opdrachtgever, als rechtstreeks gevolg van beroepsfouten (waaronder begrepen vergissingen, veronachtzamingen en overig onzorgvuldig gedrag) tot een maximumbedrag van € 2.000.000 (zegge: twee miljoen Euro) per jaar en per gebeurtenis;
  2. directe schade die Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of als gevolg van het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting onder de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Richting is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (exclusief btw) (bij duurovereenkomsten gelijk aan het totaal van de over de voorafgaande 12 maanden voor de aansprakelijkstelling gefactureerde vergoedingen) per jaar met een maximum van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) per gebeurtenis. Richting is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie;
 2. Beperkingen in aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Richting.
 3. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Richting vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Richting binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Richting wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat pas nadat Opdrachtgever Richting in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Richting nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Richting en stelt Richting schadeloos voor alle claims, acties en aanspraken van Opdrachtgever en/of derden voor verliezen, schade, boetes of kosten die aan de zijde van deze derden en/of Opdrachtgever vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de privacywet- en regelgeving – waaronder de AVG – aan de zijde van Opdrachtgever en/of Richting, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Richting.
 6. Richting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is ten gevolge van onjuiste/onvolledige/ontijdige informatie van Opdrachtgever. In geval van mondelinge of telefonische communicatie tussen Partijen is Richting niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.
 7. Opdrachtgever dient binnen één (1) kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het schadetoebrengende feit Richting schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Richting vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 10: Niet-toerekenbare tekortkoming en overmacht
 1. Richting is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van Richting behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op
 2. De in artikel 10.1 genoemde omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
 3. Richting is verplicht zich alle inspanningen te getroosten die van een modern bedrijf mogen worden verwacht om het geautomatiseerde systeem waarmee zij werkt te beveiligen en om het online verzenden van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. De in artikel 10.2 genoemde omstandigheden doen zich echter eveneens onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor indien derden zich – ondanks voornoemde inspanningen van Richting – op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot het geautomatiseerde systeem waar Richting mee werkt en schade veroorzaken door verminking, onrechtmatig gebruik, verwijdering of aanvulling van geautomatiseerde bestanden.
 4. Indien één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen als gevolg van overmacht, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In voornoemd geval wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht uitvoering door Richting onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 5. Indien de overmachttoestand drie (3) maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie (3) maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Alsdan is Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.
Artikel 11: Intellectuele eigendom
 1. Elke partij blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die een partij reeds voorafgaand aan de contractuele relatie met de andere partij bezat of die buiten die contractuele relatie om en onafhankelijk van die contractuele relatie zijn ontwikkeld.
 2. Opdrachtgever garandeert Richting dat door de uitvoering van de Overeenkomst en/of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen informatie/zaken door Richting geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
 3. Richting is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die resulteren uit de dienstverlening op grond van de Overeenkomst. Deze rechten van Richting worden door middel van de Overeenkomst en de toepassing van deze Algemene Voorwaarden met Richting op het moment van hun ontstaan overgedragen en Opdrachtgever zal haar medewerking verlenen aan alle acties en procedures die Richting redelijkerwijs noodzakelijk acht c.q. noodzakelijk zijn om de overdracht van voornoemd eigendom te effectueren zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.
 4. Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door Richting opgesteld document, blijft dat recht bij Richting rusten. Indien Partijen tijdens de looptijd van een Overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Richting opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Richting rusten. Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.
 5. Richting is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend is of aan Richting bekend was op het moment van de inbreuk.
Artikel 12: Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding
 1. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven of hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de Overeenkomst die tussen Partijen gesloten is.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de Overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
 3. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting als bedoeld in de leden 1,2 en 4 van dit artikel ook opleggen aan hun werknemers, ingeleend personeel en alle andere derden, die voor hen zullen werken.
 4. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal na verloop of beëindiging van de Overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven, of zoveel langer als wettelijk vereist is.
Artikel 13: Verwerking van Persoonsgegevens

Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de op dat moment geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy (waaronder de AVG, Uitvoeringswet AVG en Telecommunicatiewet) na te komen. Op de dienstverlening van Richting is de meest recente versie van het Privacyreglement integraal van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt alsmede te raadplegen is op de website van Richting (www.richting.nl/privacy).

Artikel 14: Rechten van Betrokkenen
 1. Voor zover Richting Persoonsgegevens van Betrokkenen Verwerkt, kan een Betrokkene zich wenden tot Richting om gehoor te laten geven aan de rechten die hij of zij op grond van de AVG heeft. Dit betreft:
  1. het recht op informatie;
  2. het recht op inzage;
  3. het recht op correctie;
  4. het recht op verwijdering en vergetelheid;
  5. het recht op beperking;
  6. het recht op verzet;
  7. het recht op dataportabiliteit;
  8. het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
 2. Voor zover Richting optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zal Richting het verzoek in behandeling nemen. Richting zal de betrokkene in beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel informeren over de uitvoering van het verzoek ter uitoefening van de rechten. Indien gronden bestaan tot weigering, kan Richting het verzoek weigeren. Indien sprake is van een complex of omvangrijk verzoek, kan Richting voornoemde termijn verlengen met twee maanden. Richting stelt Betrokkene hiervan in kennis binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Richting zal geen kosten in rekening brengen voor het gehoor geven aan het verzoek van Betrokkene, tenzij sprake is van een ongegrond of buitensporig verzoek. In dat geval kan een redelijke vergoeding voor de inspanning worden gevraagd. Een dergelijk verzoek kan om diezelfde reden tevens door Richting worden geweigerd. Richting zal Betrokkene indien nodig identificeren alvorens gehoor wordt gegeven aan het verzoek zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
Artikel 15: Beveiliging en Incidenten
 1. Richting zal in overeenstemming met de wet de beveiliging van Persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
 2. Richting hanteert een intern beveiligingsbeleid om Persoonsgegevens van Betrokkenen zoveel als mogelijk te beveiligen. Dit beleid bestaat onder meer – doch niet uitsluitend – uit:
  1. beveiliging van de fysieke werkplek;
  2. SSL-certificering van de website van Richting (encryptie van persoonsgegevens);
  3. het sluiten van verwerkersovereenkomsten met Verwerkers.
 3. Het in lid 2 van dit artikel genoemde beveiligingsbeleid beoogt Incidenten te voorkomen.
 4. Indien een Incident zich onverhoopt voordoet, beoordeelt Richting onder meer in hoeverre het Incident – voor zover Opdrachtgever hier (direct danwel indirect) bij is betrokken – een risico met zich meebrengt en of melding aan Opdrachtgever noodzakelijk is.
Artikel 16: Verbod op overname personeel
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de Overeenkomst en gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst, medewerkers van Richting of door Richting ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan na toestemming van Richting.
 2. Per overtreding van artikel 16 lid 1 is Opdrachtgever aan Richting een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van één jaarsalaris per betrokken werknemer. De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van het door werknemer laatstverdiende loon voorafgaand aan de overtreding.
Artikel 17: Duur en beëindiging Overeenkomst
 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Richting haar Diensten heeft voltooid. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen Partijen steeds gerechtigd zijn maandelijks per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst kan door beide Partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:
  1. de andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;
  2. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de Overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
  3. de reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.
   Overgang van onderneming of fusie door een beider Partijen is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
Artikel 18: Slotbepalingen

Behoudens schriftelijk toestemming van Richting is het Opdrachtgever niet toegestaan de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming Richting niet op onredelijke gronden zal onthouden.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en overeenkomsten prevaleren boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere rechtsverhouding tussen Richting en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.