Arbeids­omstandigheden

Het belang van een
gezonde werkplek

Als werkgever is het belangrijk om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor uw medewerkers. Naast dat het wettelijk verplicht is vanuit de Arbowet, wilt u niet dat uw medewerkers onnodig risico lopen op ongevallen op de werkvloer of uitvallen door verzuim.

Daarom is het belangrijk om alle arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om het voorkomen van ongevallen of fysieke klachten, maar ook om het voorkomen van (seksuele) intimidatie, pesterijen op het werk of blootstelling aan chemische stoffen.

Het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving is daarom in alle gevallen een goede investering. Zo voorkomt u verzuim, verbetert u de bedrijfscontinuïteit en verhoogt u het werkplezier bij medewerkers.

Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Een RI&E is het startpunt voor een veilige en gezonde organisatie. Door middel van een RI&E worden alle mogelijke gevaren en risico’s op de werkvloer in kaart gebracht. Vanuit daar kijkt u hoe u de risico’s zo laag mogelijk kunt houden. Zowel de wereld als uw organisatie veranderen continu, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een nieuw pand, het plaatsen van nieuwe machines of de opkomst van het coronavirus. Daarom is het belangrijk om alle actuele risico’s in kaart te hebben.

Arbo Online

Het is belangrijk dat u en uw medewerkers gezond en veilig werken. U onderzoekt daarom regelmatig hoe het met uw arbobeleid staat. Veranderen de omstandigheden en risico’s in uw organisatie? Dan past u de maatregelen en het beleid aan. Arbo Online helpt u om te controleren of u alle risico’s kent en de juiste maatregelen neemt.

Via Arbo Online kunt u meerdere gratis zelfinspecties uitvoeren om te controleren of u alle risico’s kent en de juiste maatregelen neemt binnen uw organisatie.

Klik op onderstaande button om Arbo Online te bezoeken.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Het is van belang en wettelijk verplicht om de veiligheid en gezondheid van uw organisatie periodiek te toetsen. Hierbij wordt gekeken welke risico’s zich bevinden in uw organisatie. Het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van ongevallen of fysieke klachten, maar het gaat ook bijvoorbeeld om het mentale aspect bij medewerkers. Denk aan een hoge werkdruk, pesterijen op het werk, problemen thuis of blootstelling aan agressie of chemische stoffen.

Met een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) brengt u risico’s in kaart. Wij ondersteunen organisaties bij het uitvoeren van de RI&E. Hierbij helpen we om alle mogelijke gevaren en risico’s die in uw organisatie kunnen bestaan te identificeren en aan te pakken middels een Plan van Aanpak (PvA).

Vervolgens helpen wij u met het toetsen van de RI&E. Wanneer uw organisatie meer dan 25 medewerkers heeft, is het verplicht om een RI&E te laten toetsen. Indien u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft, is een toetsing niet noodzakelijk. Mits er gebruik wordt gemaakt van een door de branche erkende RI&E. Deze is te vinden op www.rie.nl.

Onze kerndeskundigen (veiligheidskunde, consultant arbeidshygiënist en/of consultant arbeid & organisatie) kijken tijdens een toetsing of alle risico’s zijn benoemd. Hierbij wordt gekeken of de RI&E en het PvA volledig en betrouwbaar zijn ingevuld. De toetsing bestaat o.a. uit een bedrijfsbezoek en een rapport met alle bevindingen en adviezen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem contact op met:

Martin Hoogendoorn

Werkplek­onderzoek

Het ergonomisch inrichten van een werkplek verhoogt de inzetbaarheid enorm. Onze consultant bekijkt de werkplek samen met de medewerker en onderzoekt welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de werkplek te optimaliseren. Dit kan zijn naar aanleiding van klachten of in het kader van preventie. Daarbij komt de ergonomie van de werkplek en met name het gedrag ter sprake.

Een werkplekonderzoek is individueel en bestaat uit een bezoek, interview en verslaglegging.

Voor meer informatie over een werkplekonderzoek of een vrijblijvende offerte, neem contact op met: 

Martin Hoogendoorn

Vertrouwens­persoon

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Hierbij gaat het om ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Maar het kan ook gaan om integriteitskwesties als fraude, diefstal, omkoping, verduistering. Het is belangrijk dat uw medewerkers hiervoor terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met de medewerker naar een passende oplossing.

Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon

  • Aanspreekpunt voor klachten en meldingen van ongewenst gedrag en integriteit;
  • Begeleiden en ondersteunen van medewerkers die in aanraking zijn gekomen met ongewenst gedrag;
  • Zoeken naar een oplossing;
  • Ondersteunen van het slachtoffer, zodat diegene het aandurft om stappen te ondernemen in de richting van een oplossing;
  • Bij conflictsituaties interventies voorstellen bij de HRM adviseur en/of leidinggevende;
  • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, zoals een psycholoog of advocaat;
  • Bijstand bij het doen van aangifte bij politie;
  • Het geven van voorlichting over ongewenst gedrag;
  • Adviseren en ondersteunen van leidinggevende en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon van Richting is erkend en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Ellen Kreule is vertrouwenspersoon in de Noordelijke provincies van Nederland. Ingrid de Laat voor de overige provincies.

Voor meer informatie over het inzetten van een vertrouwenspersoon of een vrijblijvende offerte, neem contact op met:

Ingrid de Laat
Ellen Kreule