Klachten­procedure

Wanneer u een klacht heeft

Richting streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol.

Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. Richting beschouwt een klacht als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren.

Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Richting een duidelijke klachtprocedure. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten binnen drie weken afgehandeld zijn.

Twee situaties zijn uitgezonderd van deze regeling

  1. Onvrede met een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt niet onder de klachtprocedure (de klacht is dan niet ontvankelijk). Daarvoor is, onder bepaalde voorwaarden (zie www.uwv.nl), de procedure deskundigenoordeel bedoeld.
  2. Ook een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van Richting meent te hebben opgelopen, wordt niet binnen de klachtprocedure behandeld, maar door de directie.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

  • U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: zowel telefonisch, mondeling als schriftelijk. Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke klacht, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een medewerker. Naast de melding per brief is er ook een mogelijkheid via het klachtenformulier onderaan deze pagina of via klacht@richting.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Richting gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.
  • Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Richting aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.
  • Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Richting. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na het gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitkomst.
  • Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten te Tilburg.

Versie 2.0
7 oktober 2014

Klachtenformulier