Mijn medewerker blijft ziek, wat nu?

10 februari 2020

Verzuim

4 min. lezen

Wanneer uw medewerker zich ziek meldt, is dit vervelend voor beide partijen. Als werkgever mist u namelijk mankracht op de werkvloer en als medewerker zit u ziek thuis. Uiteindelijk is het voor beide partijen van belang dat de medewerker zo snel mogelijk herstelt. Hierdoor kan de medewerker fluitend terug naar het werk en draait u weer op volle toeren. 

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) treedt in werking wanneer uw medewerker ziek thuis komt te zitten. U heeft misschien al van de Wvp gehoord of mogelijk nog helemaal niet. Als werkgever heeft u immers wel andere dingen te doen. Toch is het van belang om te weten wat deze wetgeving precies inhoudt. Om bijvoorbeeld een eventuele loonsanctie vanuit het UWV te voorkomen. Deze wet schrijft voor dat de werkgever en medewerker zich samen inspannen met de arbodienst om ervoor te zorgen dat de medewerker weer op een verantwoorde wijze aan het werk kan. In de Wvp is vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van alle partijen die betrokken zijn bij het verzuim. Als werkgever heeft u dus ook verplichtingen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker gedurende deze twee jaar.

Tijdens de Wvp heeft u als werkgever maximaal twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Om ervoor te zorgen dat u een goed beeld krijgt van de Wvp wordt in deze blog verder toegelicht waar u aan moet denken als werkgever. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met verschillende interventies die ingezet kunnen worden gedurende deze twee jaar. Denk hierbij aan interventies als een psycholoog, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige, et cetera. De bedrijfsarts heeft hier een adviserende rol.  

Stap 1: Ziekmelding – dag 1 
Op het moment dat uw medewerker zich ziek meldt, start de Wvp. Hierbij is het van belang om de juiste vragen te stellen en bepaalde gegevens te noteren. Lees in deze blog verder wat u mag vragen en registreren. Samen met de casemanager wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van verwacht kort of lang verzuim. Zorg ervoor dat u bij verwacht lang verzuim tenminste tweewekelijks belangstellend contact heeft met uw medewerker om te checken hoe het met hem gaat. Het is belangrijk om de dialoog aan te blijven gaan met elkaar. Op deze manier krijgt de medewerker positieve aandacht en blijft hij betrokken bij de organisatie. Dit draagt bij aan het terugkeren naar de werkvloer. 

Stap 2: Probleemanalyse – week 6
De casemanager plant een eerste afspraak in bij de bedrijfsarts bij risico op lang verzuim.  Tijdens het spreekuur wordt gekeken naar de situatie van de medewerker en de mogelijkheden om (passende) werkzaamheden uit te voeren. Aan de hand daarvan wordt een advies en een toekomstige prognose gegeven door de bedrijfsarts. Deze onderdelen worden geregistreerd in een document en dat wordt de probleemanalyse genoemd.

Stap 3: Plan van aanpak – week 8 
Als werkgever leest u het advies van de bedrijfsarts en luistert u vervolgens aandachtig naar het verhaal van uw medewerker. Nu kunt u samen met uw medewerker aan de slag om het Plan van aanpak op te stellen. Hierbij kijkt u naar het advies van de bedrijfsarts en maakt u afspraken met elkaar over de re-integratie. Bekijk deze video waar stapsgewijs wordt toegelicht hoe een Plan van aanpak wordt opgesteld

Het kan voorkomen dat bepaalde afspraken gewijzigd worden in het Plan van aanpak. Dit wordt een periodieke evaluatie genoemd en betekent dat u een nieuw formulier (evaluatie Plan van aanpak) invult met aangepaste afspraken. 

Het Plan van aanpak levert u in bij uw casemanager. Wij kijken of er geen medische gegevens in vermeld staan en of alles correct is ingevuld. Mocht u tussentijds ergens tegen aanlopen en weet u niet goed wat u moet vermelden in het Plan van aanpak, twijfel dan niet om contact op te nemen met uw casemanager. 

Stap 4: 42e weeksmelding
Bij de 42e-weeksmelding wordt een administratieve melding gedaan bij het UWV. Het UWV wilt namelijk weten welke medewerkers 42 weken lang ziek zijn. Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de verzuimbegeleiding wordt deze melding verstuurd door de casemanager of u dient de aanvraag zelf in bij het UWV. 

Stap 5: Eerstejaarsevaluatie – week 52
De eerstejaarsevaluatie is te vergelijken met het Plan van aanpak (stap 3). U gaat samen met de medewerker om tafel en kijkt terug op het eerste jaar. Hierbij gaat u na of alles volgens afspraak is gedaan en of er verbeterpunten zijn voor het komende jaar. Daarnaast adviseren wij iedere werkgever rond de 52e week een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Dit is een check om te kijken of jullie op de goede weg zitten. 

Stap 6: Eindevaluatie – week 91
Ook de eindevaluatie is te vergelijken met het Plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. Samen met de medewerker gaat u wederom na wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd en of jullie alles volgens afspraak hebben gedaan. Alle re-integratie documenten (ook wel re-integratieverslag) moeten worden ingeleverd door u als werkgever bij het UWV.  

Stap 7: WIA-aanvraag – week 93
De medewerker vraagt een WIA-uitkering aan. De casemanager zal de medewerker ondersteunen bij het aanvragen van de uitkering. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is een verzekering voor medewerkers die hun werkzaamheden gedeeltelijk of volledig niet kunnen uitvoeren door verzuim. 

Stap 8: Einde loondoorbetaling – week 104 
Na 104 weken stopt de loondoorbetaling tenzij er sprake is van een loonsanctie. 

Hieronder wordt schematisch de Wet verbetering poortwachter weergegeven:

Twijfelt u of u het Plan van aanpak goed heeft opgesteld of wilt u extra uitleg over de Wet verbetering poortwachter? Neem contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: