Privacy

Waarom heeft Richting een privacyreglement?

Richting heeft een privacyreglement om te zorgen dat uw informatie bij ons in goede handen is. Uw privacy moet geborgd zijn omdat het om uw werk en uw gezondheid gaat.

De medewerkers van Richting hebben uw gegevens nodig om u en uw organisatie te ondersteunen bij het uitvoeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid; ze kunnen niet zonder deze informatie. Dat neemt niet weg dat uw gegevens natuurlijk wel van vertrouwelijke aard zijn.

In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens over u mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.

Hieronder geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over ons privacyreglement en de verwerking van uw persoonsgegevens bij Richting.

Welke informatie kunt u terugvinden in ons privacyreglement?

In ons privacyreglement kunt u alle informatie terugvinden over hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt in het privacyreglement onder meer lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel wij persoonsgegevens verwerken. 

Daarnaast kunt u lezen hoe u uw rechten kunt uitoefenen, bijvoorbeeld wanneer u gegevens over uzelf wilt inzien, laten corrigeren of (deels) laten verwijderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wilt weten wat er in uw dossiers staat. Op dit soort vragen kunt u antwoord krijgen door inzage te vragen in uw dossier. U kunt dan schriftelijk een verzoek indienen bij Richting. Daarna kunt u bijvoorbeeld samen met een bedrijfsarts de gegevens die over u zijn opgeslagen inzien. 

U kunt natuurlijk alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Hun privacy is beschermd, net als die van u.

Welke persoonsgegevens verwerkt Richting?

Richting verwerkt onder andere de volgende gegevens van u:

  • Basisgegevens zoals onder meer uw NAW gegevens, uw mailadres, telefoonnummer(s), maar ook gegevens van de organisatie en afdeling/locatie waar u werkzaam bent.
  • Gegevens over uw gezondheid.
  • Uw Burgerservicenummer.
  • Geboortedatum

Ook verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen verrichten. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure goed te kunnen laten verlopen. U kunt hierover meer lezen in ons privacyreglement.

Wilt u exact weten welke gegevens wij nog meer verwerken, lees dan verder in ons Privacyreglement.

Met welke partijen deelt Richting persoonsgegevens?

Uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van Richting die u begeleiden wanneer u arbeidsongeschikt raakt of wanneer u ons bijvoorbeeld vraagt om een arbeidsomstandighedenspreekuur in te plannen. Dit kunnen meerdere medewerkers zijn zoals een bedrijfsarts, een arts in opleiding tot bedrijfsarts, een casemanager werkzaam onder taakdelegatie, een praktijkondersteuner bedrijfsarts, arbo-verpleegkundige of bedrijfspsycholoog. U wordt altijd vooraf geïnformeerd met welke medewerkers u binnen Richting te maken krijgt. 

Ook delen wij gegevens met uw werkgever. Uw werkgever is immers onze opdrachtgever. Wij delen enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u door ons wordt begeleid. Wij delen ook gegevens met een verzekeraar indien uw werkgever een verzekering heeft afgesloten. Een verzekeraar krijgt slechts de gegevens die nodig zijn om tot uitkering van ziekengeld over te kunnen gaan, dus alleen de data van ziek- en herstelmeldingen en of u al dan niet gedeeltelijk het werk hebt hervat.

Ter verbetering van onze dienstverlening  aan medewerkers, verrichten wij (wetenschappelijk) onderzoek. Daarbij worden gegevens gebruikt. Onderzoek vindt uitsluitend plaats met geanonimiseerde gegevens die niet te herleiden zijn tot een persoon. Rapportages en statistieken die wij voor werkgevers opstellen, bevatten uitsluitend gegevens op groepsniveau en bevatten geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individu.

Richting werkt ook samen met derde partijen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u dit terugvinden in ons privacyreglement.

Werken met de chatbot

Sinds 2022 werkt Richting met een chatbot. De chatbot communiceert enkel met de klant die hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. De chatbot communiceert via whatsapp en stelt slechts drie vragen: 

  1. Bent u het aanspreekpunt voor deze verzuimmelding?
  2. Verwacht u dat het verzuim langer dan twee weken gaat duren?
  3. Vindt u het prettig als uw casemanager contact met u opneemt over deze verzuimmelding?

In het geval een chatbot ingezet wordt zal in het bericht nooit meer informatie dan enkel een geboortedatum van de medewerker worden vermeld en bevat geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individu.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Richting neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn in overeenstemming met de geldende ISO9001 beveiligingsnormen.

Meer weten?

Bekijk HIER het privacyreglement van Richting. Heeft u een vraag of signaal ten aanzien van privacy? Stuur dan een bericht naar Petra Jansen, onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@richting.nl.

Mocht u een klacht hebben dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure op deze site.

Versie 1.3
29 december 2022