Het proces als je ziek bent

De stappen van de Wet verbetering poortwachter
Jouw werkgever geeft je ziekmelding direct door aan de arbodienst, in jouw geval Richting. De casemanager neemt contact op met jouw leidinggevende om te horen of het om kort of lang verzuim gaat. Als de werkgever lang verzuim verwacht, dan neemt de casemanager contact met jou op voor een intake en kan er een spreekuur ingepland worden bij een van de spreekuurhouders van Richting.

Bij langdurig verzuim wordt er na uiterlijk zes weken een spreekuur bij een bedrijfsarts ingepland. De bedrijfsarts stelt vast wat je wel en niet kan in het werk. Het document waarin dit wordt vastgelegd heet de probleemanalyse. Ook kan er eerder al een spreekuur ingepland worden bij een andere spreekuurhouder door de casemanager.

Bij kort verzuim verzorgt de casemanager de begeleiding. Mocht het nodig zijn, kan er een spreekuur ingepland worden bij een andere spreekuurhouder dan de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld een bedrijfspsycholoog of praktijkondersteuner bedrijfsarts.

Uiterlijk 2 weken nadat de arts de probleemanalyse heeft opgesteld, vul je samen met jouw werkgever, op basis van het advies van de arts, het Plan van aanpak voor de komende periode in. In het Plan van aanpak maak je samen met jouw werkgever afspraken over contactmomenten, de terugkeer in het eigen werk en jullie visie hierop.
Elke 4 tot 6 weken bespreek je samen met je werkgever hoe het met jou en met de re-integratie in het werk gaat. Eventuele nieuwe afspraken leggen jullie samen vast in een tussentijds evaluatieformulier.
Afhankelijk van jouw situatie heb je gedurende jouw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid om de 4 tot 8 weken een vervolggesprek met een spreekuurhouder van Richting. Tussentijds neemt de casemanager contact met je op om te horen hoe het met jou en de re-integratie gaat.

In week 42 wordt jouw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid doorgegeven aan het UWV. Het doorgeven van jouw arbeidsongeschiktheid kan door jouw werkgever gedaan worden via het online portal van het UWV of door Richting.

In deze periode stelt de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel op en adviseert of een arbeidsdeskundig onderzoek aan de orde is. Het inzetbaarheidsprofiel (IZP) brengt jouw belastbaarheid in kaart. Het IZP geeft aan wat je op basis van jouw medische situatie wel en niet kan. Om een compleet beeld te krijgen van jouw belastbaarheid, kan de arts medische informatie opvragen bij jouw behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. 

Ook wordt er door de bedrijfsarts beoordeeld of er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet moet worden. Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet bij twijfel bij de bedrijfsarts of jij (volledig) terug kunt keren in jouw eigen werk binnen 15 maanden na de start van jouw arbeidsongeschiktheid. Op basis van dit onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige of je terug kunt keren naar jouw eigen werk of dat er een passend alternatief moet worden gevonden.

Ben je nog niet volledig aan het werk? Dan is het tijd om samen met je werkgever te evalueren. Je stelt dan voor het einde van het eerste jaar met je leidinggevende een eerstejaarsevaluatie op.
Kun je niet terugkeren naar het eigen werk of kun je geen ander werk doen bij jouw werkgever? Dan adviseert de arbeidsdeskundige een spoor 2 traject. Tijdens het spoor 2 traject ga je onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij een andere werkgever in een andere functie te re-integreren zodat je weer duurzaam aan het werk kan. Het gebeurt regelmatig dat er een zogenaamd tweesporenbeleid uitgevoerd wordt (spoor 1 en 2). Dit betekent dat je blijft re-integreren bij je eigen werkgever maar dat je daarnaast ook de mogelijkheden voor werk bij een andere werkgever onderzoekt. Tijdens het spoor 2 traject blijf je naar het spreekuur komen en heb je tussentijds contact met jouw casemanager.

Je ontvangt een brief van het UWV waarin staat voor wanneer je een WIA-uitkering aan kan vragen. Samen met je werkgever verzamel je alle documenten die nodig zijn om de uitkering aan te vragen. Bekijk de website van het UWV voor meer informatie over de WIA-uitkering.

De bedrijfsarts stelt naar aanleiding van de vervolgafspraak het actueel oordeel en de medische informatie over de afgelopen twee jaar op. De medische informatie zal de casemanager vanwege de privacywetgeving alleen naar jou sturen.
Aan de hand van het actueel oordeel van de arts stel je samen met je werkgever de eindevaluatie op.

Let op! De aanvraag voor de WIA en de medische informatie van de arts stuur je zelf naar het UWV. Dit kun je aangetekend per post doen of via de website van het UWV. Voor de WIA-aanvraag online moet je over een DigiD beschikken.

De overige documenten over de re-integratie, zoals de probleemanalyse en het Plan van aanpak, stuur je samen met je werkgever op naar het UWV. Op jouw verzoek mag je werkgever de re-integratie documenten ook online naar het UWV sturen. Dit moet uiterlijk 1 dag nadat jij de WIA-uitkering hebt aangevraagd.

Nadat je een WIA-uitkering hebt aangevraagd, krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de arts van het UWV. De arts heeft jouw dossier bekeken en bespreekt met jou je lichamelijke/psychische klachten en of de klachten tijdelijk of blijvend zijn. De arts bespreekt ook de invloed van je klachten op (mogelijk) werk.

Na het gesprek maakt de arts een rapport op. Dit vormt de basis van de beslissing of je een WIA-uitkering ontvangt. Als de arts vindt dat je mogelijkheden hebt om te werken, krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. Daar bespreek je jouw opleidingen, ervaring en mogelijkheden voor werk. De arbeidsdeskundige kijkt wat je hiermee zou kunnen verdienen. Normaliter ontvang je binnen acht weken een brief met de beslissing waarin staat of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, hoe hoog deze is en hoelang je de uitkering ontvangt.

Veelgestelde vragen

Als de arts heeft aangegeven dat er sprake is van geen of beperkte mogelijkheden en dat de focus op herstel ligt, dan leggen je samen met jouw werkgever in het Plan van Aanpak afspraken vast over wanneer jullie met elkaar een contactmoment hebben, zoals een gezamenlijk koffiemoment of een telefonisch contactmoment. Zo is het voor iedereen duidelijk wat jullie hebben afgesproken. Als je vervolgens weer op het spreekuur bent geweest en de spreekuurhouder adviseert om een start te maken met je re-integratie , maken jullie een bijstelling van het Plan van Aanpak in een Evaluatieformulier.
Bij ziekte betaalt je werkgever maximaal twee jaar lang tenminste 70 procent van het inkomen door, afhankelijk van de CAO of arbeidsvoorwaarden die bij je werkgever van toepassing zijn. Het tweede ziektejaar ziet er financieel vaak anders uit dan het eerste jaar. Voor jouw situatie kun je dit het beste navragen bij je werkgever.
Samengesteld verzuim betekent dat je binnen 28 dagen nadat je hersteld was opnieuw ziek wordt. Dit wordt als één ziekteperiode gerekend.
Je bouwt tijdens ziekte gewoon vakantiedagen op. Als je tijdens de ziekteperiode op vakantie wilt gaan, dan worden er verlofdagen afgeschreven. Net zoals dit gebeurt wanneer je niet ziek bent. Ook als je gedeeltelijk ziek bent, neem je verlof op voor je volledige uren. Overleg het opnemen van verlof altijd eerst met je werkgever. Als jouw werkgever twijfelt of je vakantie op kunt nemen in verband met je ziekte, dan kan de arts van Richting gevraagd worden te beoordelen of vakantie in jouw geval medisch verantwoord is of niet.
De arts geeft aan of je op arbeidstherapeutische basis kan gaan werken. Dit is bedoeld om te beoordelen wat jouw arbeidsmogelijkheden zijn en mag max. 4 weken duren. Je wordt voor deze uren dan niet hersteld gemeld.
Sommige werkgevers hebben in de arbeidsovereenkomst, CAO of bedrijfsreglement opgenomen dat ze geen loon betalen over de eerste (bijvoorbeeld 2) dagen dat een medewerker ziek is. Dit is dus alleen van toepassing op jou als dit in je arbeidsovereenkomst staat, in de CAO of in het bedrijfsreglement.

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. Als je deze door jouw klachten niet kunt uitvoeren, dan dient bekeken te worden of je werk zodanig aangepast kan worden, zodat jij het werk wel kunt uitvoeren. Dit werk moet passen bij wat jij op dat moment kunt. De arts geeft daarbij aan aan welke voorwaarden het aangepaste werk moet voldoen. Wat voor jou passend werk is, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld van je gezondheid, wat voor werk je eerder hebt gedaan en wat je arbeidsbelasting is. Het functieniveau mag niet veel lager zijn dan die van je eigen functie, tenzij dit gezien jouw klachten niet anders kan. Ook als je gevraagd wordt andere werkzaamheden te doen, blijft het zo dat je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever en maak hier samen goede afspraken over.

Jij en je werkgever dragen samen de verantwoordelijkheid voor het goed verlopen van jouw re-integratie. Daarom is het contact tussen jou en jouw werkgever erg belangrijk, ook wanneer je op dat moment geen werk kunt verrichten. Door regelmatig contact te hebben met je werkgever en je collega’s verlaag je de drempel tot terugkeer naar je werk.

Als je ziek bent en jouw arbeidsovereenkomst loopt af, dan moet je werkgever jou, op de laatste dag van het dienstverband, ziek melden bij het UWV. Je kan dan een Ziektewetuitkering van het UWV krijgen. Vraag wel na bij je werkgever of hij je ziek gemeld heeft bij het UWV. Daarna ga je naar de website van het UWV om een vragenlijst in te vullen. Binnen 4 weken ontvang je dan bericht van het UWV over de Ziektewetuitkering.

Soms adviseert de spreekuurhouder of casemanager, als je langdurig ziek bent, een duurzaamheidstoets. Deze toets is er om te kijken of je langdurig alle taken die bij jouw functie horen in een acceptabel tempo en gewenste kwaliteit uit kunt voeren in je oorspronkelijke contracturen. Een duurzaamheidstoets duurt doorgaans vier weken waarbij de voortgang wekelijks wordt geëvalueerd door jou en je leidinggevende. Je wordt gedurende deze toetsperiode nog niet volledig hersteld gemeld. Als je tijdens deze vier weken laat zien duurzaam te kunnen functioneren, dan kun je daarna in principe volledig hersteld gemeld worden. In bepaalde gevallen kan deze periode van vier weken nog twee keer verlengd worden, maar alleen als dit door de spreekuurhouder goed onderbouwd wordt. Om de belastbaarheid goed te kunnen toetsen wordt er afgesproken dat je gedurende deze periode geen vrije dagen mag opnemen.

Jij en jouw werkgever hebben allebei rechten en plichten tijdens ziekte.
Voor jou is het volgende goed om te weten. Er wordt van jou verwacht dat je:

  • actief meewerkt aan je herstel en je re-integratie
  • verschijnt op het spreekuur en de adviezen van Richting opvolgt
  • tijdens werkuren bereikbaar bent voor je werkgever en Richting

Op de website van het UWV wordt duidelijk uitgelegd wat er verder van jou (en je werkgever) verwacht wordt als je ziek bent.

Het kan zijn dat de spreekuurhouder bij jou aangeeft dat hij/zij medische informatie op wil vragen bij jouw behandelaar. Deze informatie heeft de spreekuurhouder nodig voor het onderbouwen van het re-integratieplan van de bedrijfsarts. Om te kijken of de behandeling adequaat is en of de re-integratie past bij de route die wordt uitgezet in de behandeling. 

Vaak wordt er gevraagd naar de gestelde diagnose, wat het behandelplan is en of er een prognose van het ziektebeloop gegeven kan worden. De spreekuurhouder stelt een brief op voor jouw behandelaar. Deze brief wordt eerst ter goedkeuring en ondertekening naar jou gemaild. Als je akkoord bent dan kun je de brief digitaal ondertekenen. Richting is dan gemachtigd om met de brief medische informatie bij jouw behandelaar op te vragen.