Taal / Language:
Nederlands

Marketing & communicatie toolkit vitaliteits­onderzoek

Als organisatie wilt u dat uw medewerkers zich bewust zijn van hun inzetbaarheid en vitaliteit. Om ervoor te zorgen dat de participatie wordt verhoogd, is een goede interne marketing- en communicatiecampagne van belang. Op deze pagina vindt u tips en verschillende communicatiemiddelen ter inspiratie voor de promotie van het vitaliteitsonderzoek.

Mocht er een marketing- en communicatieafdeling aanwezig zijn binnen uw organisatie dan is het raadzaam om hen hierbij te betrekken. Heeft u verder nog vragen? Stuur dan een e-mail naar vitaliteit@richting.nl.

5 tips om uw medewerkers te enthousiasmeren

Tip 1
Zet ambassadeurs in

Ambassadeurs zijn handig om het draagvlak te vergroten binnen de organisatie en daarmee de participatie te verhogen. Bekijk in de organisatie wie positieve invloed kan uitoefenen op uw medewerkers en zorg ervoor dat uw ambassadeurs een doorsnede van de organisatie representeren. Ook leidinggevenden kunnen ingezet worden.

Het is belangrijk dat de ambassadeurs de eerste zijn die mee doen aan het vitaliteitsonderzoek. Vervolgens kunnen zij hun positieve ervaringen delen met anderen via gesprekken in de wandelgangen, video’s of een enthousiast bericht op het intranet.

Tip 2
Zorg voor een duidelijke introductie

Introduceer het vitaliteitsonderzoek via uw meest gebruikte communicatiemiddel. U kunt hierbij gebruikmaken van de voorbeeldteksten. Deze vindt u onderaan de pagina. Pas hierbij aan wat geldt voor uw organisatie.

Tip 3
Enthousiasmeer uw medewerkers

Plaats vervolgens in de weken voorafgaand aan het vitaliteitsonderzoek en tijdens het vitaliteitsonderzoek meer informatie over de inhoud. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de infographic, de video en posters. Deze vindt u onderaan de pagina.

Tip 4
Bedenk ludieke acties

Om uw medewerkers nog meer bewust te maken van hun inzetbaarheid en vitaliteit kunnen er ook andere ludieke acties ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan een interne quiz over vitaliteitsonderwerpen waar medewerkers prijzen kunnen winnen, zoals een springtouw, bidon of stappenteller. Ook kunt u maandelijks een verse fruitmand laten bezorgen op kantoor.

Tip 5
Maak een heldere planning

Kijk samen met de marketing- en communicatieafdeling hoe de campagne ingericht kan worden. Hieronder vindt u een planning waarbij we er rekening mee houden dat het vitaliteitsonderzoek plaatsvindt in week 42. Klik op het weeknummer om de planning te bekijken.

Voorbeeldteksten

Hieronder treft u voorbeeldteksten aan voor leidinggevenden en medewerkers die gekopieerd kunnen worden en als basis kunnen dienen voor de interne communicatie. Let op: dit zijn algemene voorbeeldteksten. Wij raden u aan om alleen de elementen over te nemen die van toepassing zijn voor uw organisatie. Klik op de titel om de tekst uit te klappen:

Binnenkort starten we het vitaliteitsonderzoek binnen onze organisatie. Iedere medewerker mag vrijblijvend deelnemen. Hierdoor krijgen zij inzicht in hun fysieke, mentale en emotionele gesteldheid. Oftewel een antwoord op de vraag hoe vitaal zij zijn. 

Waar bestaat het onderzoek uit? 
 1. Een vragenlijst over het werkvermogen, voeding, slaap, stress en beweging.
 2. Een fysiek onderzoek, waar de volgende metingen worden uitgevoerd:
  1. Lengte en gewicht
  2. Vetpercentage en buikomvang
  3. Bloeddruk
  4. Cholesterol 
  5. Glucosegehalte
  6. Optioneel: Ogen: veraf, dichtbij en beeldschermwerk
  7. Optioneel: Gehooronderzoek  
 3. Adviesgesprek met de vitaliteitscoach. Tijdens het adviesgesprek wordt de uitkomst van de vragenlijst en het fysieke onderzoek besproken. De vitaliteitscoach zoomt in op de onderdelen waar de medewerker aan wil werken. 
 4. Vervolgens ontvangt de medewerker een persoonlijk rapport met advies over zijn inzetbaarheid. 
Jij als voorbeeld

Als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie. Volgens Richting wordt de deelname aanzienlijk verhoogd wanneer leidinggevenden ook participeren. Hoe meer medewerkers participeren, hoe realistischer beeld we krijgen vanuit de groepsrapportage. 

Wanneer er meer dan 20 medewerkers deelnemen aan het vitaliteitsonderzoek ontvangen we een geanonimiseerd groepsrapport. Op die manier wordt het duidelijk wat de aandachtspunten zijn en welke interventies ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat medewerkers inzetbaar worden gehouden. 

Vragen?

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over het vitaliteitsonderzoek. Stuur een e-mail naar vitaliteit@richting.nl.

Wij vinden het belangrijk om te investeren in het welzijn van onze medewerkers. Voor nu en voor in de toekomst. Daarom geven wij een cadeau weg aan jou! 

Je krijgt de mogelijkheid om vrijblijvend mee te doen aan het preventief vitaliteitsonderzoek (PVO). Hierdoor krijg je inzicht in je fysieke, mentale en emotionele gesteldheid. Oftewel een antwoord op de vraag hoe vitaal jij bent! Lees hier verder over wat je kunt verwachten tijdens het PVO. 

Stap 1: de vragenlijst 

Je ontvangt een mail vanuit THP2 Health Portal. Via deze mail kun je jezelf aanmelden. Het PVO start met het invullen van een vragenlijst over je werkvermogen, voeding, slaap, stress en beweging. Daarnaast plan je via het portaal een afspraak in met de vitaliteitscoach.  

Stap 2: afspraak met de vitaliteitscoach

De afspraak met de vitaliteitscoach duurt circa één uur en bestaat uit verschillende fysieke metingen en een adviesgesprek.

De volgende fysieke metingen worden o.a. uitgevoerd: 

 • Lengte en gewicht
 • Vetpercentage en buikomvang
 • Bloeddruk
 • Cholesterol 
 • Glucosegehalte
 • Optioneel: Ogen: veraf, dichtbij en beeldschermwerk
 • Optioneel: Gehooronderzoek

Tijdens het adviesgesprek worden de uitkomsten van de vragenlijst en het fysieke onderzoek besproken. De vitaliteitscoach zoomt in op de onderdelen waar jij aan wil werken en helpt je op weg om de eerste stappen te zetten. 

Stap 3: aan de slag! 

Na het gesprek met de vitaliteitscoach ontvang je een persoonlijk rapport met advies. Dit advies bestaat uit praktische tips waarmee jij jouw vitaliteit kunt verbeteren. 

We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij en je aanmeldt voor het PVO! Heb je vragen? Stuur een e-mail naar vitaliteit@richting.nl

Infographic

Om het doel van het vitaliteitsonderzoek te verduidelijken bij leidinggevenden en medewerkers kunt u gebruikmaken van deze infographic. Stapsgewijs wordt toegelicht waar het vitaliteitsonderzoek uit bestaat. Klik op de button om de infographic te bekijken en gebruik vervolgens het pijltje rechtsboven om het bestand te downloaden. 

Posters

Onderstaande posters kunnen digitaal verspreid worden. Klik op een poster om deze te bekijken en gebruik vervolgens het pijltje rechtsboven om het bestand te downloaden. Wanneer u de posters laat afdrukken bij een drukkerij heeft u drukbestanden nodig. Klik dan op de button: “Download alle posters (drukbestanden)”.

Video

In deze video wordt toelichting gegeven over de inhoud van het vitaliteitsonderzoek.

Ook deze kunt u intern verspreiden door de volgende link te kopiëren en te delen: https://youtu.be/X25IQVrDQDs

English

Marketing & communication Toolkit Vitality Check

As an organization you want your employees to be mindful of their own sustainable employability and vitality. A good internal marketing and communication campaign is important to ensure a high participation rate. On this page you will find tips and various communication tools on which you can base on the promotion of the Vitality Check.

If your organisation has a marketing and communications department, we advise you to include them in the proces. If you have any questions, please send an email to vitaliteit@richting.nl.

5 tips to enthuse your employees

Tip 1
Use ambassadors

Ambassadors are a useful asset to create broad support and thereby increase participation. Choose ambassadors who have a positive influence on your employees and make sure that they form an accurate sample of the organization, including management. 

It is important that ambassadors are the first to participate in the Vitality Check. They can share their positive experience with others through casual conversation, video’s or an enthusiastic message on the intranet.

Tip 2
Provide a clear introduction

Introduce the Vitality Check via your most used communication tool. For this, you can use the example texts for employees and management, which you can find at the bottom of the webpage, as inspiration. Make sure to modify them to fit your organisation.

Tip 3
Enthuse your employees

Communicate information about the content of the Vitality Check in the weeks prior to it as well as during the Vitality Check. For this you can use the infographic, video and posters, which you can find at the bottom of this webpage.

Tip 4
Come up with light-hearted promotions

To make your employees even more conscious of their employability and vitality, you could also use light-hearted promotional actions. Consider for example a quiz about subjects related to vitality in which employees can win prizes like a jump rope, water bottle or pedometer. You can also have a fresh fruit basket delivered monthly.

Tip 5
Make a clear plan

In collaboration with the marketing and communications department, determine the best way to shape the campaign. You can find an example of a campaign for a Vitality Check scheduled in week 42 in the schedule below. Click on the week numbers to view the actions.

Example texts

Below you will find example texts that can be used in the internal communication with supervisors and employees. You can copy these texts and modify them if needed. Please note: these are general sample texts. We recommend that you only use the elements that apply to your organization and that you rewrite the texts to match the tone-of-voice used in your organization. You can click on the title to expand the text.

Soon the Vitality Check will be implemented in our organization. Every employee can partake on a voluntary basis. This will provide them with insight into their physical, mental and emotional wellbeing. In other words, it will show them how vital they are. 

What does the check consist of? 
 1. A questionnaire with questions regarding work ability, nutrition, sleep, stress and exercise.
 2. A physical examination, during which the following measurements will be done: 
  • Height and weight
  • Fat percentage and waist circumference
  • Blood pressure
  • Cholesterol
  • Glucose
  • Optional: Visual acuity
  • Optional: Hearing
 3. Consultation with a vitality coach. During the consultation, the results of the questionnaire and physical examinations will be discussed. The vitality coach will zoom in on the subjects that the employee is most eager to improve. 
 4. Finally the employee will receive a personal report with advice on how to improve their vitality.  
Set an example

As a supervisor, you have an exemplary function. Richting has found that the participation rate increases significantly when supervisors take part in the Vitality Check. The more employees partake in the Vitality Check, the more accurate the results in the group reports are. 

If more than 20 employees take part in the Vitality Check, we will receive an anonymized group report. This will provide us with insight into areas of attention within our organization and the interventions best suited improve the employability of our employees.

We think it is important to invest in the wellbeing of our colleagues. For now and in the future. This is why we have a gift for you!

You are given the opportunity to partake in the Vitality Check. This check will provide you with insight into your physical, mental and emotional wellbeing. In other words, it will show you how vital you are! Continue reading to find out exactly what to expect during the Vitality Check.

Step 1: The questionnaire

You will receive an email from THP2 Health Portal. Via this email you will be able to create an account. The Vitality Check will start with a questionnaire with questions regarding your work ability, nutrition, sleep, stress and exercise. In this portal you will also be able to schedule an appointment with the vitality coach.

Step 2: Appointment with vitality coach

The appointment with the vitality coach will take approximately one hour and will consist of various physical examinations and a consultation with the coach.

During the physical examination the following measurements will be done:

 • Height and weight
 • Fat percentage and waist circumference
 • Blood pressure
 • Cholesterol
 • Glucose
 • Optional: Visual acuity
 • Optional: Hearing

In the consultation, the results of the questionnaire and physical examinations will be discussed. The vitality coach will zoom in on the subjects that you would like to work on and support you in taking the first steps.

Step 3: Take action!

After the appointment with the vitality coach you’ll receive a personal report with recommendations. These recommendations consist of practical tips that you can use to improve your vitality.

We hope that you have become as enthusiastic about the Vitality Check as we are and that you’ll sign up! Do you have any questions? Send an email to vitaliteit@richting.nl.

 

Infographic

You can use this infographic to clarify the purpose of the Vitality Check for supervisors and employees. It explains what the Vitality Check consists of. Click on the button to view the infographic and use the arrow at the top right to download the file.

Posters

The posters below can be distributed digitally. Click on a poster to view it and use the arrow at the top right to download the file. If you would like to print the posters at a printing company, you will need print files. Click on the button: “Download all files (print files)”.

Video

This video explains the Vitality Check. You can change the subtitles to English in the video settings.

Copy and share the link: https://youtu.be/X25IQVrDQDs