Taal / Language:
Nederlands

Marketing & communicatie toolkit vitaliteits­onderzoek

Als organisatie wilt u dat uw medewerkers zich bewust zijn van hun inzetbaarheid en vitaliteit. Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers goed geïnformeerd worden over het vitaliteitsonderzoek, is goede communicatie van belang. Op deze pagina vindt u verschillende communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om het vitaliteitsonderzoek te promoten.

Heeft u verder nog vragen? Stuur dan een e-mail naar vitaliteit@richting.nl.

Voorbeeldteksten

Hieronder treft u voorbeeldteksten aan voor leidinggevenden en medewerkers die gekopieerd kunnen worden en als basis kunnen dienen voor de interne communicatie. Let op: dit zijn algemene voorbeeldteksten. Wij raden u aan om alleen de elementen over te nemen die van toepassing zijn voor uw organisatie. Klik op de titel om de tekst uit te klappen:

Binnenkort starten we het vitaliteitsonderzoek binnen onze organisatie. Iedere medewerker mag vrijblijvend deelnemen. Hierdoor krijgen zij inzicht in hun fysieke, mentale en emotionele gesteldheid. Oftewel een antwoord op de vraag hoe vitaal zij zijn.

Waar bestaat het onderzoek uit? 
 1. Een vragenlijst over het werkvermogen, voeding, slaap, stress en beweging.
 2. Een fysiek onderzoek, waar de volgende metingen worden uitgevoerd:
  1. Lengte en gewicht
  2. Vetpercentage en buikomvang
  3. Bloeddruk
  4. Cholesterol
  5. Glucosegehalte
  6. Zichtonderzoek
  7. Gehooronderzoek
 3. Gesprek met onze vitaliteitscoach. Tijdens het gesprek wordt de uitkomst van de vragenlijsten en de fysieke onderzoeken besproken. De vitaliteitscoach zoomt in op de onderwerpen waar uw medewerker aan wil werken.
 4. Vervolgens ontvangt uw medewerker een persoonlijk rapport met advies over zijn of haar inzetbaarheid.
Jij als voorbeeld

Als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie. Volgens Richting wordt de deelname aanzienlijk verhoogd wanneer leidinggevenden ook participeren.

Vragen?

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over het vitaliteitsonderzoek, stuur een e-mail naar vitaliteit@richting.nl.

Wij vinden het belangrijk om te investeren in het welzijn van onze medewerkers. Voor nu en voor in de toekomst. Daarom geven wij een cadeau weg aan jou! Je krijgt de mogelijkheid om vrijblijvend mee te doen aan het vitaliteitsonderzoek. Hierdoor krijg je inzicht in je fysieke, mentale en emotionele gesteldheid. Oftewel een antwoord op de vraag hoe vitaal jij bent! Lees hier verder over wat je kunt verwachten tijdens het vitaliteitsonderzoek.

Stap 1: de vragenlijst 

Je ontvangt een mail vanuit Richting of je werkgever. Via deze mail maak je een account aan en plan je een afspraak in via het portaal met de vitaliteitscoach. Ter voorbereiding op jouw afspraak met de coach, word je gevraagd om een vragenlijst in te vullen over je werkvermogen, voeding, slaap, stress en beweging.

Stap 2: afspraak met de vitaliteitscoach

De afspraak met de vitaliteitscoach duurt circa één uur en bestaat uit verschillende fysieke metingen en een adviesgesprek.

De volgende fysieke metingen worden o.a. uitgevoerd:

 • Lengte en gewicht
 • Vetpercentage en buikomvang
 • Bloeddruk
 • Cholesterol 
 • Glucosegehalte
 • Zichtonderzoek
 • Gehooronderzoek

Tijdens het adviesgesprek wordt de uitkomst van de vragenlijst en het fysieke onderzoek besproken. De vitaliteitscoach zoomt in op de onderdelen waar jij aan wil werken en helpt je op weg om de eerste stappen te zetten.

Stap 3: aan de slag! 

Na het gesprek met de vitaliteitscoach ontvang je een persoonlijk rapport met advies. Dit advies bestaat uit praktische tips waarmee jij jouw vitaliteit kunt verbeteren.

We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij en je aanmeldt voor het vitaliteitsonderzoek! Heb je vragen? Stuur een e-mail naar vitaliteit@richting.nl

Infographic

Om het doel van het vitaliteitsonderzoek te verduidelijken bij leidinggevenden en medewerkers kunt u gebruikmaken van deze infographic. Stapsgewijs wordt toegelicht waar het vitaliteitsonderzoek uit bestaat. Klik op de button om de infographic te bekijken en gebruik vervolgens het pijltje rechtsboven om het bestand te downloaden.

Posters

Onderstaande posters kunnen digitaal verspreid worden. Klik op een poster om deze te bekijken en gebruik vervolgens het pijltje rechtsboven om het bestand te downloaden. Wanneer u de posters laat afdrukken bij een drukkerij heeft u drukbestanden nodig. Klik dan op de button: “Download alle posters (drukbestanden)”.

Video

In deze video wordt toelichting gegeven over de inhoud van het vitaliteitsonderzoek.

Ook deze kunt u intern verspreiden door de volgende link te kopiëren en te delen:
https://youtu.be/X25IQVrDQDs

English

Marketing & communication Toolkit Vitality Check

As an organization you want your employees to be mindful of their own sustainable employability and vitality. Good communication is key in ensuring that your employees are well informed about the Vitality Check. On this page you will find tips and various communication tools on which you can base on the promotion of the Vitality Check.

If you have any questions, please send an email to vitaliteit@richting.nl.

Example texts

Below you will find example texts that can be used in the internal communication with supervisors and employees. You can copy these texts and modify them if needed. Please note: these are general sample texts. We recommend that you only use the elements that apply to your organization and that you rewrite the texts to match the tone-of-voice used in your organization. You can expand the text by clicking on the title.

From now on we will offer our employees the opportunity to partake in the Vitality Check. This check will provide them with insight into their physical, mental and emotional wellbeing. In other words, it will show them how vital they are. The employees will be able to schedule an appointment at a date and time of their choosing.

What does the check consist of? 
 1. A questionnaire with questions regarding work ability, nutrition, sleep, stress and exercise.
 2. A physical examination, during which the following measurements will be done:
  1. Height and weight
  2. Fat percentage and waist circumference
  3. Blood pressure
  4. Cholesterol
  5. Glucose
  6. Visual acuity
  7. Hearing
 3. Consultation with a vitality coach. During the consultation, the results of the questionnaire and physical examinations will be discussed. The vitality coach will zoom in on the subjects that the employee is most eager to improve.
 4. Finally the employee will receive a personal report with advice on how to improve their vitality.  
Set an example

As a supervisor, you have an exemplary function. Richting has found that the participation rate increases significantly when supervisors take part in the Vitality Check.

Do you have any questions? Send an email to vitaliteit@richting.nl.

We think it is important to invest in the wellbeing of our colleagues. For now and in the future. This is why we have a gift for you!

You are given the opportunity to partake in the Vitality Check. This check will provide you with insight into your physical, mental and emotional wellbeing. In other words, it will show you how vital you are! Continue reading to find out exactly what to expect during the Vitality Check.

Step 1: The questionnaire

You will receive an email from Richting or your employer. You will be able to create a personal account via a link in this email. After this you are able to schedule an appointment with the vitality coach. In preparation of this appointment, you are asked to fill out a questionnaire regarding your work ability, nutrition, sleep, stress and exercise habits.

Step 2: Appointment with vitality coach

The appointment with the vitality coach will take approximately one hour and will consist of various physical examinations and a consultation with the coach.

During the physical examination the following measurements will be done: 

 1. Height and weight
 2. Fat percentage and waist circumference
 3. Blood pressure
 4. Cholesterol
 5. Glucose
 6. Visual acuity
 7. Hearing

In the consultation, the results of the questionnaire and physical examinations will be discussed. The vitality coach will zoom in on the subjects that you would like to work on and support you in taking the first steps.

Step 3: Take action!

After the appointment with the vitality coach you’ll receive a personal report with recommendations. These recommendations consist of practical tips that you can use to maintain or improve your vitality. 

We hope that you have become as enthusiastic about the Vitality Check as we are and that you’ll sign up!

Do you have any questions? Send an email to vitaliteit@richting.nl

Infographic

You can use this infographic to clarify the purpose of the Vitality Check for supervisors and employees. It explains what the Vitality Check consists of. Click on the button to view the infographic and use the arrow at the top right to download the file.

Posters

The posters below can be distributed digitally. Click on a poster to view it and use the arrow at the top right to download the file. If you would like to print the posters at a printing company, you will need print files. Click on the button: “Download all files (print files)”.

Video

This video explains the Vitality Check. You can change the subtitles to English in the video settings.

Copy and share the link: https://youtu.be/BmqIPyvDPUw